Положення про ЦНАП

ЗАВАНТАЖИТИ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЦНАП


 

ПОЛОЖЕННЯ

про  Центр надання адміністративних послуг

при виконавчому органі Новоборівської селищної ради

 

1. Центр надання адміністративних послуг при виконавчому органі Новоборівської селищної ради (далі - Центр) є структурним підрозділом виконавчого органу Новоборівської селищної ради, в якому надаються адміністративні послуги згідно визна­ченого Переліку.

2. Рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації Центру приймається Новоборівською селищною радою (далі - Рада).

3. Центр у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про адміністративні послуги», «Про звер­нення громадян», «Про захист персональних даних», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про службу в органах місцевого самоврядуван­ня», актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями Новоборівської селищної ради та її Виконавчого комітету, розпорядженнями голови, цим Поло­женням та іншими нормативно-правовими актами.

4. Основні завдання Центру:

►організація оперативної і зручної системи надання необхідних громадянам та суб'єктам господарювання адміністративних послуг;

спрощення процедури отримання адміністративних послуг і поліпшення  якості їх надання;

забезпечення інформування суб'єктів звернень про вимоги та порядок надання послуг у Центрі;

►державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень відповідно до закону, тобто офіційне визнання і підтвердження фактів набуття, змін або припинен­ня речових прав на нерухоме майно, обтяжень таких прав шляхом внесення відпо­відних записів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

►державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, тобто офіцій­не визнання шляхом засвідчення факту створення або припинення юридичної осо­би, набуття або позбавлення статусу підприємця фізичної особи, зміни відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - під­приємців та громадських формувань про юридичну та фізичну особу - підприємця, а також проведення інших реєстраційних дій відповідно до закону;

►реалізація повноважень з питань реєстрації місця проживання/перебування фізич­них осіб, зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб, форму­вання та ведення реєстру територіальної громади;

організація надання суб'єктам господарювання документів дозвільного характеру;

проведення державної реєстрації актів цивільного стану відповідно до законодавства;

вчинення відповідно до закону нотаріальних дій, які вчиняються посадовими осо­бами органів місцевого самоврядування у населених пунктах, де немає нотаріусів, відповідно до Закону України «Про нотаріат»;

прийняття документів по оформленню субсидій;

видача витягів з Державного земельного кадастру;

видача довідок;

здійснення інших повноважень на основі та на виконання Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України та інших нормативно-правових актів. 

5. Центр забезпечує надання адміністративних послуг шляхом взаємодії адміністратора із суб'єктами надання адміністративних послуг та у випадках передбачених законодавством - безпосередньо суб'єктами надання адміністративних послуг.

Перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр, визначається Радою. Він включає адміністративні послуги органів виконавчої влади, перелік яких за­тверджується Кабінетом Міністрів України.

До адміністративних послуг також прирівнюються надання витягів і виписок із реєстрів, довідок, копій, дублікатів документів та інші передбачені законом дії, у результаті яких суб'єкту звернення, а також об'єкту, що перебуває в його власності, володінні чи користуванні, надається або підтверджується певний юридичний статус та/або факт.

6. У Центрі здійснюється прийняття звітів, декларацій і скарг, визначених рішенням Новоборівської селищної ради.

7. Для зручності суб'єктів звернень у Центрі відповідно до узгоджених рішень (з визначенням графіку та інших умов) здійснюють прийом представники Пенсійного фонду України, представники Управління соціального захисту населення, суб'єктів надання послуг електро-, газопостачання, комунальних підприємств (в т.ч. Новоборівського житлово-комунального підприємства), а також відповідно до рішення Ради - працівники структурних підрозділів Ради (у разі необхідності).

8. У приміщенні Центру можуть надаватися супутні послуги (банківські, виготовлен­ня копій документів, ламінування, фотографування, продаж канцелярських товарів тощо) суб'єктами господарювання, відбір яких здійснюється на конкурсній основі (критерії відбору - мінімізація матеріальних витрат і витрат часу суб'єкта звернення).

9. Центр має орієнтовну структуру постійно діючого робочого органу: начальник відділу (з функціями державного реєстратора та адміністратора),  адміністратор,  староста Кропивнянського старостинського округу (з функціями адміністратора), державний ре­єстратор (з функціями адміністратора), спеціаліст І категорії ДРАЦС (з функціями адміністратора) та спеціаліст І категорії – землевпорядник (з функціями адміністратора).  Структура Центру, як і функції штатних працівників Центру, може змінюватися як за рішенням Новоборівської селищної ради, так і за розпорядженням селищного голови, з врахуванням пропозицій начальника відділу.

10. Суб'єкт звернення для отримання адміністративної послуги в Центрі звертаєть­ся до адміністратора(ів) чи представника суб'єкта надання адміністративних послуг.

11. Центр очолює начальник відділу, який призначається на посаду і звільняється з посади розпорядженням селищного голови в установленому законодавством порядку.

12. Основні завдання начальника відділу є:

►здійснення керівництва діяльністю Центру, розподіл обов'язків між працівниками та визначення сфер їх відповідальності;

►організація діяльності Центру, у тому числі щодо взаємодії із суб'єктами надання адміністративних послуг, визначення шляхів удосконалення й підвищення ефективності роботи Центру;

представлення Центру у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами, організаціями;

координація діяльності всіх працівників Центру та посадових осіб, що залучаються до його роботи;

організація інформаційного забезпечення роботи Центру, роботи із засобами масової інформації, визначення змісту та часу проведення інформаційних заходів;

►сприяння створенню належних умов праці у Центрі, внесення пропозицій селищному голові та Раді щодо матеріально-технічного забезпечення Центру, внесення пропозицій селищному голові щодо преміювання працівників Центру;

►організація та контроль виконання у Центрі Конституції та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, інших нормативно-правових актів, рішень Ради та її Виконавчого комітету, розпоряджень селищного голови;

виконання функцій адміністратора Центру;

може здійснювати виконання функцій державного реєстратора (за наявності кваліфікаційних вимог, встановлених для державного реєстратора, відповідно до чинного законодавства);

►несення персональної відповідальності за невиконання або неналежне виконання покладених на Центр завдань, реалізацію його повноважень, дотримання трудової/службової дисципліни;

►планування роботи Центру, подання пропозицій до перспективних і поточних пла­нів роботи селищному голові;

►розроблення Положення про Центр, посадових інструкцій працівників, у разі потреби - змін і доповнень до зазначених документів, подання їх на затвердження в установленому порядку;

звітування про проведену роботу Центру у визначеному порядку;

►забезпечення планування та проведення заходів з підвищення кваліфікації адміністратора, державного реєстратора, спеціаліста І категорії ДРАЦС, інших працівників відділу;

►забезпечення прийому та видачі документів, пов'язаних з проведенням державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців;

забезпечення ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

здійснення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців відповідно до законодавства;

внесення змін до відомостей про юридичну особу, фізичну особу-підприємця відповідно до закону;

надання інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відповідно до законодавства;

заміняє всіх штатних працівників реєстраційного відділу селищної ради під час їх відсутності (відпустка, лікарняне, відрядження, тощо);

виконання інших повноважень, визначених цим Положенням та посадовою інструкцією, що затверджується селищним головою;

завдання передбачені  п. 19 цього Положення.

Начальник відділу наділений правом першого підпису на довідках, що видаються працівниками реєстраційного відділу, в тому числі на довідках для вчинення нотаріальних дій (по оформленню спадщини, купівлі-продажу, дарування, обміну, довічного утримання, іпотеки, тощо) та довідках, що видаються спеціалістом І категорії – землевпорядником.

13. Державний реєстратор призначається на посаду та звільняється з посади розпорядженням селищного голови в установленому законодавством порядку. Державний реєстратор має печатку.

14. Основними завданнями державного реєстратора є:

►забезпечення прийому та видачі документів, пов'язаних з проведенням державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців;

забезпечення ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

здійснення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців відповідно до законодавства;

внесення змін до відомостей про юридичну особу, фізичну особу-підприємця відповідно до закону;

надання інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відповідно до законодавства.

здійснення інших повноважень, визначених цим Положенням та посадовою інструкцією, що затверджується селищним головою, відповідно до законодавства;

завдання передбачені  п. 19 цього Положення;

виконує інші доручення Начальника реєстраційного відділу в межах своєї компетенції.

15. Адміністратор призначається на посаду та звільняється з посади в установленому законом порядку.

16. Кількість адміністраторів визначається Радою.

17. Адміністратор має іменну печатку (штамп) із зазначенням його прізвища, імені, по батькові та найменування Центру.

18. Основними завданнями адміністратора є:

►надання суб'єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо адміністративних послуг, які можна отримати в Центрі;

прийняття від суб'єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій) відповід­ним суб'єктам надання адміністративних послуг;

►видача або забезпечення надсилання через засоби поштового зв'язку суб'єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб'єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб'єктами надання адміністративних послуг;

організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб'єктами їх надання;

здійснення контролю за додержанням суб'єктами надання адміністративних послуг термінів розгляду справ та прийняття рішень;

надання адміністративних послуг у випадках, передбачених законом;

видачу довідок;

виконання інших повноважень відповідно до посадової інструкції;

виконує завдання передбачені  п. 19 цього Положення;

виконує інші доручення Начальника реєстраційного відділу в межах своєї компетенції.

Основними завданнями старости, який наділений також функціями адміністратора, є завдання передбачені Положенням про старосту та завдання передбачені в  п. 19 цього Положення та:

►виготовлення та посвідчення заповітів (крім секретних); засвідчення вірності копій (фотокопій) документів і виписок з них; вчинення інших нотаріальних дій у населених пунктах де немає нотаріусів, а також виготовлення та посвідчення довіреностей;

►забезпечення роботи відділу за напрямом державної реєстрації актів цивільного стану;

►виконання інших повноважень відповідно до посадової інструкції;

►виконує інші доручення Начальника реєстраційного відділу в межах своєї компетенції.

Адміністратор має право:

►безоплатно одержувати від суб'єктів надання адміністративних послуг, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов'язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку;

►погоджувати документи (рішення) в інших державних органах та органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб'єкта звернення з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних»;

►інформувати начальника Центру та суб'єктів надання адміністративних послуг про порушення термінів розгляду заяв про надання адміністративних послуг, вимагати вжиття заходів для усунення виявлених порушень;

посвідчувати власним підписом і печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів із реєстрів і баз даних, необхідних для надання адміністра­тивної послуги;

порушувати клопотання перед начальником Центру щодо вжиття заходів з метою забезпечення ефективної роботи Центру.

19. Основними завданнями спеціаліста І категорії ДРАЦС, на якого покладені також функції адміністратора, є:

приймає заяви на державну реєстрацію народження, шлюбу та смерті; 

в установленому законодавством порядку реєструє народження, шлюб та смерть;

здійснює державну реєстрацію народження, шлюбу і смерті в Державному реєстрі актів цивільного стану;

бере участь у підготовці та проведенні урочистих обрядів реєстрації   народження та шлюбу;

в установленому законодавством порядку здійснює реєстрацію місця проживання/перебування, зняття з реєстрації місця проживання/перебування;

виконує завдання передбачені  п. 19 цього Положення;

виконує інші повноважень відповідно до посадової інструкції;

виконує інші доручення Начальника реєстраційного відділу в межах своєї компетенції.

20. Основними завданнями спеціаліста І категорії-землевпорядника, на якого  покладені також функції адміністратора, є:

►постійно здійснює підготовку проектів рішень, відповідно до регламенту Новоборівської селищної ради, на розгляд ради за попереднім погодженням начальника відділу земельних ресурсів;

здійснює підготовку матеріалів для оформлення договорів оренди землі, здійснює їх облік та контролює їх виконання та проводить відповідну роботу, щодо їх поновлення та припинення;

подає щомісячно начальнику відділу земельних ресурсів для звітування інформацію щодо земельних ділянок на території селищної ради для ведення обліку земельних ділянок комунальної та приватної власності;

здійснює на території селищної ради облік і звітність, як державну так і відомчу, у сфері регулювання земельних відносин використання та охорони;

бере участь у складанні планово-картографічних матеріалів у растровому і цифровому вигляді для ведення державного земельного кадастру, моніторингу земель, здійснення землеустрою та проведення робіт з охорони земель.
бере участь, у разі необхідності, у розгляді земельних спорів та вносить пропозиції відповідній раді щодо їх вирішення та порядку виконання;

бере участь, у разі необхідності, у роботі комісій з приймання в експлуатацію меліорованих і рекультивованих земель, захисних лісонасаджень, протиерозійних гідротехнічних споруд та інших об¢єктів, що будуються на території селищної ради з метою раціонального використання та охорони земель;

видає довідки про наявність земельних ділянок громадянам селища;
здійснює ведення по-господарського обліку в Новоборівській селищній раді та
надає відповідні звіти в інші установи, у разі необхідності;
надає консультації громадянам у межах своєї компетенції;

проводить щоквартально інвентаризацію земельних ділянок на території селищної ради та виявляє не обліковані земельні ділянки для нарахування громадянам та юридичним особам майнових податків, які є джерелом наповнення місцевого бюджету та проводить звірку з податковими органами стосовно наявних земельних ділянок та їх власників та користувачів, надає ці дані відповідному контролюючому органу та щоквартально інформує начальника про виконану роботу;

виявляє факти самовільного зайняття земельних ділянок, їх використання без правовстановлюючих документів, а також інші порушення при використанні земельних ділянок, інформує про це відповідні органи влади, начальника земельного відділу та проводить роботу по їх усуненню: координує роботу комісії, яка утворюється відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 19.04.1993 р. № 284;

перевіряє стан виконання прийнятих рішень про надання земельних ділянок у власність та користування, тощо та інформує щомісячно про це начальника відділу земельних ресурсів;

видає витяги з Державного земельного кадастру;

виконує інші повноважень відповідно до посадової інструкції;

виконує завдання передбачені  п. 19 цього Положення;

виконує інші доручення Начальника відділу земельних ресурсів та  інші доручення Начальника реєстраційного відділу в межах своєї компетенції;

21. Центр під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з відповідними органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями.

22. З метою забезпечення зручних і доступних умов отримання послуг за рішенням Ради у громаді можуть бути створені віддалені робочі місця адміністраторів, які надають адміністративні послуги відповідно до затвердженого Переліку адміністративних послуг.

23. До надання адміністративних послуг можуть залучатися старости відповідно до законодавства.

24. Час прийому суб'єктів звернень у Центрі становить не менш як п'ять днів на тиж­день та сім годин на день без перерви на обід і є обов'язковим для всіх адміністра­тивних послуг, що надаються через Центр.

25. Центр не рідше ніж один день на тиждень здійснює прийом суб'єктів звернень до двадцятої години.

26. Конкретний режим роботи Центру, зокрема дні та години прийому суб'єктів звернення, визначаються відповідно до законодавства Радою.

27. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності Центру здійсню­ється за рахунок державного та місцевих бюджетів, а також з інших джерел до­зволених законодавством.

 

 

Секретар селищної ради                             Г. С. Симон

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Створення нового проекту

Ви можете вказати варіанти відповідей для голосування, якщо це потрібно.

Додати файл
Додати файл
Додати файл
Додати файл
Увага! З метою недопущення маніпуляцій суспільною думкою редагування ТА ВИДАЛЕННЯ даного проекту після його збереження буде не можливим! Уважно ще раз перевірте текст на предмет помилок та змісту.

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Авторизація

УВАГА!

Шановні користувачі нашого сайту. В процесі авторизації будуть використані і опубліковані Ваші:

Прізвище, ім'я та по батькові, а також регіон прописки.

Решта персональних даних не будуть зберігатися і не можуть бути використані без Вашого відома.

Погоджуюсь на передачу персональних даних