ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ ПРОЄКТУ

Дата: 12.12.2022 11:29
Кількість переглядів: 261

Заява
про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проєкту
«Комплексний план просторового розвитку території
Новоборівської селищної територіальної громади Житомирського району Житомирської області»

Фото без опису

1) Замовник СЕО 
Новоборівська селищна рада.
Адреса: 12114, Житомирська область, Житомирський район, смт Нова Борова, вул. Незалежності, 9-А.

2) Вид та основні цілі документу державного планування
Комплексний план просторового розвитку території територіальної громади є одночасно містобудівною документацією на місцевому рівні та документацією із землеустрою, яка призначена для обґрунтування довгострокової стратегії планування, забудови та іншого використання території, на якій реалізуються повноваження Новоборівської селищної ради. Комплексний план розробляється та затверджується з метою забезпечення сталого розвитку територіальної громади з додержанням принципів збалансованості державних, громадських та приватних інтересів.

Завданнями комплексного плану є визначення планувальної організації, функціонального призначення території, основних принципів і напрямів формування єдиної системи громадського обслуговування населення, дорожньої мережі, інженерно-транспортної інфраструктури, інженерної підготовки і благоустрою, цивільного захисту, охорони земель та інших компонентів навколишнього природного середовища, формування екомережі, охорони і збереження культурної спадщини та традиційного характеру середовища населених пунктів, а також послідовність реалізації рішень, у тому числі етапність освоєння території.

При розробленні Комплексного плану просторового розвитку території Новоборівської селищної територіальної громади Житомирського району Житомирської області враховуватимуться Закон України «Про основні засади (Стратегію) державної екологічної політики на період до 2030 року»; Указ Президента України від 30.09.2019 №722/2019 «Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року»; Постанова Кабінету Міністрів України від 05.08.2020 № 695 «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки»; Генеральна схема планування території України, стратегії та програми економічного, демографічного, екологічного, соціального розвитку відповідної території, програми розвитку інженерно-транспортної інфраструктури, охорони навколишнього природного середовища, охорони та збереження нерухомих об’єктів культурної спадщини та пам’яток археології, чинна містобудівна документація на місцевому рівні та проєктна документація, інформація містобудівного, земельного та інших кадастрів, заяви щодо забудови та іншого використання території.

3) Визначення документом державного планування умов для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля

Відповідно до частини першої ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», здійснення оцінки впливу на довкілля є обов’язковим у процесі прийняття рішень про провадження планованої діяльності, визначеної частинами другою і третьою ст. 3 цього Закону. 

Розроблення Комплексного плану просторового розвитку території Новоборівської селищної територіальної громади Житомирського району Житомирської області передбачає формування проєктних рішень, що охоплюватимуть всі сфери життєдіяльності громади. Окремі види діяльності можуть відноситися до таких, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля.

Під час здійснення стратегічної екологічної оцінки планувальних рішень, що розроблятимуться Комплексним планом просторового розвитку території Новоборівської селищної територіальної громади, буде визначено перелік видів діяльності та об’єктів, які у подальшому підлягатимуть процедурі оцінки впливу на довкілля. 

Перелік умов для реалізації видів діяльності та об'єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, у тому числі інформацію щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів буде представлено у Звіті про Стратегічну екологічну оцінку.

4) Ймовірні наслідки
У рамках здійснення процедури стратегічної екологічної оцінки будуть оцінені потенційні екологічні наслідки, пов'язані із запропонованими проєктними рішеннями містобудівної документації з реалізації видів діяльності та об'єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, а саме: 

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:
Виконання стратегічної екологічної оцінки документа державного планування передбачає аналіз та оцінку ймовірних наслідків реалізації проєктних рішень на окремі складові навколишнього природного середовища – клімат, атмосферне повітря, ґрунт, водні ресурси, фауну і флору, ландшафти, а також на здоров’я населення.

б) для територій з природоохоронним статусом:
На території Новоборівської територіальної громади території природно-заповідного фонду представлено гідрологічною пам'яткою природи місцевого значення «Джерело Криничка» та ботанічною пам’яткою природи «Віковий дуб». При прийнятті проєктних рішень передбачається врахування наявної території та режиму її використання. Вплив на території з природоохоронним статусом не очікується, проте планувальні рішення Комплексного плану будуть оцінені щодо ймовірного впливу на території природно-заповідного фонду.

 в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:
Проєктні пропозиції Комплексного плану просторового розвитку території Новоборівської селищної територіальної громади Житомирського району Житомирської області не матимуть транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі здоров’я населення, оскільки територія громади, на яку розробляється Комплексний план, розташована на значній відстані від сусідніх держав.

5) Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено

Зважаючи на комплексність рішень Комплексного плану, що обумовлюється необхідністю розвитку житлової, громадської забудови, промислово-комунальних ділянок різних галузей господарського комплексу, транспортної мережі, головних споруд та мереж інженерної інфраструктури громади, розгляд виправданих альтернатив проєктних рішень відбувається в процесі виконання проєкту, що передбачено методологією розроблення містобудівної документації. 

У ході стратегічної екологічної оцінки Комплексного плану просторового розвитку території Новоборівської селищної територіальної громади Житомирського району Житомирської області передбачається розгляд планувальних альтернатив у зв’язку із особливостями природних умов, екологічного стану та сучасного використання території, а саме:

Альтернатива 1 – «Нульовий сценарій»: за умов відсутності Комплексного плану просторового розвитку території Новоборівської селищної територіальної громади та продовження функціонування громади в умовах, що склалися;

Альтернатива 2 – реалізація Комплексного плану просторового розвитку території громади та впровадження його планувальних рішень.

6) Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

Основним критерієм під час стратегічної екологічної оцінки проєкту містобудівної документації є її відповідність державним будівельним нормам, санітарним нормам і правилам України, законодавству у сфері охорони навколишнього природного середовища.

При здійсненні стратегічної екологічної оцінки буде застосований аналіз контексту стратегічного планування, що передбачає встановлення зв’язків з іншими документами державного планування та дослідження нормативно-правових умов реалізації рішень Комплексного плану.

З метою визначення сфер охоплення стратегічної екологічної оцінки, основних екологічних проблем, цілей охорони довкілля, у тому числі здоров’я населення, що мають відношення до Комплексного плану, будуть розглянуті стратегічні цілі та завдання щодо виявлених проблем в актах законодавства, а також в нормативних актах місцевих рад та адміністрацій.

Застосування цільового аналізу при проведенні стратегічної екологічної оцінки дозволить встановити відповідність рішень Комплексного плану цілям охорони довкілля та забезпечення безпечного для здоров’я населення середовища існування.

При виконанні стратегічної екологічної оцінки буде здійснено:
-    збір та аналіз інформації про поточний стан складових довкілля, включаючи значення ключових екологічних показників;
-    проведення аналізу слабких та сильних сторін території з точки зору екологічної ситуації;
-    проведення громадського обговорення з метою отримання зауважень і пропозицій;
-    проведення консультацій з уповноваженими органами щодо екологічних цілей;
-    визначення можливих чинників змін антропогенного та природного характеру;
-    проведення оцінки впливу документа державного планування на складові довкілля та на стан здоров’я населення;
-    визначення індикаторів, передбачених для здійснення моніторингу фактичного впливу впровадження документа державного планування на довкілля.

Для розробки СЕО передбачається використовувати наступну інформацію:
-    доповідь про стан довкілля,
-    статистичну інформацію,
-    лабораторні дослідження стану довкілля,
-    дані моніторингу стану довкілля,
-    пропозиції щодо зміни існуючого функціонального використання території.

7) Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

Під час здійснення стратегічної екологічної оцінки передбачається розглядати заходи із запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків на довкілля у зв’язку із впровадженням планувальних рішень Комплексного плану (у тому числі і для об’єктів, що підлягатимуть оцінці впливу на довкілля), визначених законодавством та нормативно-правовими актами.

Комплекс проєктних рішень, що приймається для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків від планової діяльності, включає:
-    ресурсозберігаючі заходи – збереження і раціональне використання земельних та водних ресурсів, повторне їх використання та ін.;
-    планувальні заходи – функціональне зонування, організація санітарно-захисних зон, озеленення території та ін.;
-    заходи із покращення стану компонентів довкілля (атмосферного повітря, водних об’єктів, ґрунтів);
-    охоронні заходи – моніторинг території зон впливу планової діяльності.

8) Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку

У складі містобудівної документації звітом про стратегічну екологічну оцінку для проєктів містобудівної документації є розділ «Охорона навколишнього природного середовища», який буде виконано відповідно до вимог ст.11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку». Структура звіту про стратегічну екологічну оцінку визначається частиною другою статті 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

9) Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання

Новоборівська селищна рада Відділ архітектури, містобудування та комунального майна (12114, Житомирська область, Житомирський район, смт Нова Борова, вул. Незалежності, 9-А).

Строк подання зауважень і пропозицій становить 15 діб з дня отримання заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки Комплексного плану просторового розвитку території Новоборівської селищної територіальної громади Житомирського району Житомирської області (відповідно до пп. 5, 6 ст. 10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»).


Коментарі:

Ваш коментар може бути першим :)

Додати коментар


« повернутися

Коментування статті/новини

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Створення нового проекту

Ви можете вказати варіанти відповідей для голосування, якщо це потрібно.

Додати файл
Додати файл
Додати файл
Додати файл
Увага! З метою недопущення маніпуляцій суспільною думкою редагування ТА ВИДАЛЕННЯ даного проекту після його збереження буде не можливим! Уважно ще раз перевірте текст на предмет помилок та змісту.

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Авторизація

УВАГА!

Шановні користувачі нашого сайту. В процесі авторизації будуть використані і опубліковані Ваші:

Прізвище, ім'я та по батькові, а також регіон прописки.

Решта персональних даних не будуть зберігатися і не можуть бути використані без Вашого відома.

Погоджуюсь на передачу персональних даних