ПОРЯДОК ЧАСТКОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ З ОБЛАСНОГО БЮДЖЕТУ ВІДСОТКОВИХ СТАВОК ЗА КРЕДИТАМИ, ЗАЛУЧЕНИМИ СУБ’ЄКТАМИ МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ БІЗНЕС-ПРОЕКТІВ

Дата: 04.08.2017 14:04
Кількість переглядів: 1256

Фото без опису

Порядок

часткового відшкодування з обласного бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого і середнього підприємництва для реалізації бізнес-проектів

 

 

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає умови та механізм надання фінансової підтримки суб'єктам малого і середнього підприємництва в рамках комплексної програми розвитку малого і середнього підприємництва у Житомирській області на                         2017-2020 роки (далі – Програма), затвердженої рішенням обласної ради від                    22.12.16 № 417 «Про комплексну програму розвитку малого і середнього підприємництва у Житомирській області на 2017-2020 роки», шляхом часткового відшкодування з обласного бюджету відсоткових ставок за кредитами, що надаються банківськими установами на реалізацію бізнес-проектів суб’єктів малого і середнього підприємництва (далі – Компенсація).

1.2. Компенсація, відповідно до цього Порядку, надається суб’єктам малого і середнього підприємництва, які відповідають критеріям, встановленим частиною 3 статті 55 Господарського кодексу України (далі – суб’єкти підприємництва).

1.3. Головним розпорядником коштів обласного бюджету на часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами, що надаються банківськими установами на реалізацію бізнес-проектів суб’єктів малого і середнього підприємництва в рамках Програми, є департамент економічного розвитку, торгівлі та міжнародного співробітництва обласної державної адміністрації (далі – Головний розпорядник).

1.4. Компенсація надається на конкурсних засадах протягом дії Програми.

         1.5. Розмір кредиту, за яким частково відшкодовуються відсоткові ставки для одного суб’єкта підприємництва, не може перевищувати 750 тис. грн. строк кредитування становить не більше трьох років. Розмір компенсації рівний розміру облікової ставки НБУ, яка діє на дату укладення кредитного договору у поточному бюджетному році.

1.6. Компенсацію не може бути спрямовано на погашення будь-яких штрафних санкцій та/або пені за користування кредитами банківських установ, інших штрафних санкцій.

 

2. Право на одержання Компенсації

 

Право на одержання Компенсації мають суб’єкти підприємництва, які:

2.1. Зареєстровані на території Житомирської області.

2.2. Не мають заборгованості перед державним і місцевими бюджетами зі сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів.

2.3. Реалізують бізнес – проекти, спрямовані на створення нових робочих місць.

2.4. Працюють у межах видів діяльності, згідно з КВЕД 2010, що підпадають під перелік усіх груп Розділу 16 «Оброблення деревини та виготовлення виробів з деревини та корка, крім меблів; виготовлення виробів із соломки та рослинних матеріалів для  плетіння», Розділу 31 Групи 31.0 «Виробництво меблів» (крім класу 31.03 «Виробництво матраців»), усіх груп Розділу 10 «Виробництво харчових продуктів», Розділу 23 групи 23.7 «Різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю», та отримали кредити на:

- придбання устаткування, обладнання інших основних засобів виробничого призначення;

- модернізацію технологічного процесу виробництва з метою зниження його собівартості;

- удосконалення системи управління виробничим процесом;

- впровадження технологій енергоефективності у виробничий процес;

- розроблення нових видів продукції (товарів);

- промоцію бізнесу і пошук нових ринків збуту.

 

3. Суб’єкти підприємництва, які не мають права на одержання Компенсації

 

На одержання Компенсації не мають права суб’єкти підприємництва, які:

3.1. Не є резидентами України, за винятком випадків, передбачених міжнародними договорами України.

3.2. Визнані банкрутами або стосовно яких порушено справу про банкрутство.

3.3. Перебувають у стадії припинення юридичної особи або припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця.

3.4. Подали завідомо недостовірні відомості та документи під час звернення за наданням фінансової підтримки.

3.5. Мають заборгованість перед бюджетом, Пенсійним фондом України, фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування.

3.6. Отримали фінансову підтримку з порушенням умов її надання або умов щодо цільового використання бюджетних коштів, що доведено в установленому порядку.

3.7. Отримують аналогічну за видами фінансову підтримку, строк надання якої не закінчився.

 

4. Основні критерії під час визначення переможців конкурсу

 

Основними критеріями під час визначення переможців конкурсу є:

4.1. Кількість додаткових робочих місць, які створено або планується створити.

4.2. Інноваційність проекту.

4.3. Вплив результатів реалізації проекту на збільшення обсягів виробництва.

4.4. Відповідність проекту пріоритетам, визначеним у пункті 2 цього Порядку.

 

5. Основні засади проведення конкурсу

 

5.1. Метою проведення конкурсу є визначення суб’єктів підприємництва, яким за рахунок коштів обласного бюджету буде надано Компенсацію.

5.2. Організаційне забезпечення проведення конкурсу здійснюється Головним розпорядником.

5.3. Проведення конкурсу та вирішення інших питань щодо Компенсації здійснюється конкурсною комісією, склад якої затверджується спільним розпорядженням голови обласної ради та голови обласної державної адміністрації.

До складу конкурсної комісії входять заступник голови обласної державної адміністрації, заступник голови обласної ради, представники департаменту економічного розвитку, торгівлі та міжнародного співробітництва облдержадміністрації, депутати обласної ради, представники інституцій громадянського суспільства.

Конкурсною комісією, у разі необхідності, утворюються тимчасові експертні групи для підготовки висновків до поданих учасниками конкурсу бізнес-планів проектів.

5.4. Оголошення про проведення конкурсу оприлюднюється у засобах масової інформації або розміщується на веб-сайтах обласної державної адміністрації, обласної ради та має містити інформацію щодо терміну проведення конкурсу, умови проведення конкурсу, кінцевий термін подання заявок з відповідними документами, адреса, за якою приймаються заявки з відповідними документами, телефон для довідок.

5.5. Для участі у конкурсі будь-який суб’єкт підприємництва може звернутися до будь-якої фінансово-кредитної установи із числа тих, які уклали генеральні договори з департаментом економічного розвитку, торгівлі та міжнародного співробітництва облдержадміністрації, щодо отримання згоди на кредитування. Після аналізу платоспроможності позичальника та його бізнес-проекту на предмет економічної ефективності, відповідності вимогам Порядку, а також  відповідним  вимогам  фінансово-кредитної установи, визначена установа надає (не надає) письмову згоду щодо надання кредиту із зазначенням позичальника, розміру кредиту, терміну на який надається кредит.

Письмова згода не є кредитною угодою чи її частиною, вона лише підтверджує готовність фінансово-кредитної установи надати кредит позичальнику на відповідну суму і на певний термін, дає право суб’єкту господарювання, який отримав таку згоду, брати участь у конкурсі бізнес-проектів.

5.6. Суб’єкти підприємництва, які бажають взяти участь у конкурсі, подають у двох примірниках конкурсній комісії заявку на участь у конкурсі за формою, згідно з додатком 1 Порядку, документи (оригінали та їх копії, завірені заявником в одному примірнику), визначені переліком, згідно з додатоком 2 Порядку. Кожен претендент може подати тільки одну заявку на отримання Компенсації протягом дії Програми.

5.7. Документи подаються конкурсній комісії суб’єктом підприємництва або уповноваженою ним особою.

5.8. У разі подання неповного комплекту документів або з порушенням вимог цього Порядку, такі документи не реєструються і повертаються претенденту.

5.9. Головний розпорядник повідомляє членам конкурсної комісії та учасникам конкурсу про дату його проведення.

5.10. Термін прийому заяв та документів зазначається в оголошенні про проведення конкурсу.

5.11. Прийняття рішення щодо визначення суб’єктів підприємництва, яким за рахунок коштів обласного бюджету буде надано Компенсацію, здійснюється конкурсною комісією та оформлюється протоколом конкурсної комісії.

5.12. Переможці конкурсу визначаються конкурсною комісією з урахуванням критеріїв, визначених пунктом 4 Порядку.

Презентації бізнес-проектів на засіданні конкурсної комісії здійснюють безпосередньо керівники суб’єктів підприємництва або уповноважені ними особи.

Переможцями конкурсу визнаються суб’єкти підприємництва, якими надано найкращі пропозиції для здійснення бізнес - проектів.

5.13. Рішення конкурсної комісії приймаються на її засіданнях. Засідання комісії є правомочними у разі присутності не менш 2/3 її складу. Рішення приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівної кількості голосів, голос головуючого на засіданні комісії є вирішальним.

Рішення комісії оформлюється протоколом, який підписують усі присутні на засіданні члени комісії. Член комісії, який не згоден з її рішенням, вписує у протокол зауваження та пропозиції, які є невід’ємною частиною протоколу.

5.14. Конкурсна комісія протягом 10-ти (десяти) робочих днів після прийняття рішення повідомляє про результати конкурсу всіх учасників.

5.15. Здійснення видатків проводитиметься відповідно до генерального договору про співробітництво між Головним розпорядником коштів обласного бюджету і фінансово-кредитною установою. Фінансово-кредитні установи щотижнево подають Головному розпорядникові коштів обласного бюджету реєстр нових позичальників, які отримали кредит, а також не пізніше п’ятнадцятого числа наступного місяця зведений реєстр позичальників, які взяли кредити в установах, із зазначенням суми відшкодування за конкретний місяць.

Відшкодування відбувається помісячно, шляхом перерахунку Головним розпорядником коштів обласного бюджету на один передбачений генеральним договором чи  іншими договорами транзитний чи поточний рахунок відповідної фінансово-кредитної установи, яка, у свою чергу, розподіляє ці кошти на поточні рахунки позичальників, про що Головному розпорядникові коштів надаються  відповідні виписки чи підтверджуючі документи.

5.16. Контроль за виконанням показників реалізації бізнес-проектів, передбачених у п. 4 цього Порядку, здійснює Головний розпорядник коштів.

5.17. Складення та подання звітності про використання коштів обласного бюджету здійснюється в установленому законодавством порядку.

5.18. Операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються відповідно до порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженого Міністерством фінансів України.

5.19. Питання, не врегульовані цим Порядком, вирішуються відповідно до вимог діючого законодавства України.

 

 

 
   

 

 

 

Перший заступник

голови обласної ради                                                              С.М. Крамаренко

 

 

 

 

 

Додаток 1

до Порядку

часткового відшкодування

 з обласного бюджету відсоткових

 ставок за кредитами,

залученими суб’єктами м

алого і середнього підприємництва

 для реалізації

бізнес – проектів

 

ЗАЯВКА

на участь у конкурсі на отримання часткового відшкодування з обласного бюджету відсоткових ставок за кредитами, що надаються банківськими установами на реалізацію  бізнес - проектів у рамках Комплексної програми розвитку малого і середнього підприємництва у Житомирській області

на 2017-2020 роки

 

Прошу допустити___________________________________________

(повна назва суб’єкта підприємництва або ПІБ фізичної особи-підприємця)

до участі у конкурсному відборі на отримання часткового відшкодування з обласного бюджету відсоткових ставок за кредитами, що надаються банківськими установами на реалізацію бізнес - проектів суб’єктів малого і середнього підприємництва:

         _____________________________________________________________

(назва бізнес-плану)

Відомості про суб'єкта підприємництва:

Керівник (назва посади, ПІБ) _________________________________________

Юридична адреса __________________________________________________

Місце  реалізації бізнес – проекту_____________________________________

Телефон/факс_____________________

E-mail ________________________

Вид діяльності (основний)    _________________________________________

Код ЄДРПОУ (ідентифікаційний номер)         _______________________________

Банківські реквізити ________________________________________________

 

З вимогами Порядку часткового відшкодування з обласного бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого і середнього підприємництва для реалізації бізнес – проектів, затвердженого рішенням сесії обласної ради від 27.07.2017 № 757 ,ознайомлений та зобов’язуюсь їх виконувати, також даю згоду на обробку персональних даних та інформації щодо діяльності очолюваного мною підприємства, яка може вважатися конфіденційною.

Керівник            

(підпис)      (ініціали та прізвище)

Реєстраційний №        

від "___"     20__ р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

до Порядку часткового

відшкодування з обласного

 бюджету відсоткових ставок

за кредитами, залученими

суб’єктами малого і середнього

підприємництва для реалізації

бізнес-проектів

 

Перелік

документів, які подаються суб’єктами підприємництва на отримання

часткового відшкодування з обласного бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого і середнього підприємництва

для реалізації бізнес – проектів

 

Суб’єкти підприємництва, які бажають взяти участь у конкурсі з отримання часткового відшкодування з обласного бюджету відсоткових ставок за кредитами, що надаються банківськими установами на реалізацію бізнес-проектів суб’єктів малого і середнього підприємництва, подають до конкурсної комісії наступні документи у двох примірниках:

  1. заявку на участь у конкурсі згідно з додатком 1;
  2. завірену суб’єктом підприємства копію статуту (для юридичних осіб);
  3. баланс та звіт про фінансові результати за попередні два роки та останній звітний період або за період фактичного функціонування підприємства;
  4. відомості про суб'єкта підприємництва: чисельність працівників; виробничі потужності; спеціалізація; інформація про зовнішньоекономічну діяльність;
  5. довідку про відсутність заборгованості з платежів до бюджету, що контролюються органами Державної фіскальної служби;
  6. довідку про відсутність заборгованості з виплати заробітної плати;
  7.  витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
  8.  бізнес-план, який повинен містити інформацію про:

назву, мету, вартість проекту, соціальні та екологічні наслідки його впровадження;

створення нових робочих місць, за умови збереження наявного персоналу;

рівень заробітної плати працівників, працевлаштованих на нові робочі місця, та/або динаміка зміни рівня середньомісячної заробітної плати одного штатного працівника;

відповідність проекту пріоритетним напрямам діяльності суб’єктів підприємництва, зазначених у п.2 Порядку часткового відшкодування з обласного бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого і середнього підприємництва для реалізації бізнес – проектів;

фінансово-економічні показники ефективності проекту (фактичне збільшення обсягів виробництва, надання послуг, виконання робіт, валового доходу, відрахувань до бюджету та позабюджетних фондів, наявність прибутку, рівень рентабельності, термін окупності);

впровадження енергозберігаючих заходів, їх обґрунтування та оцінка економічної ефективності від їх впровадження;

впровадження технологій по модернізації технологічного процесу виробництва з метою зниження його собівартості;

придбання устаткування, обладнання, інших основних засобів виробничого призначення;

розроблення нових видів продукції (товарів)

  1. письмова згода фінансово-кредитної установи щодо надання кредиту із зазначенням позичальника, розміру кредиту, термін на який надається кредит

РІШЕННЯ ТА ПОРЯДОК

 

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Створення нового проекту

Ви можете вказати варіанти відповідей для голосування, якщо це потрібно.

Додати файл
Додати файл
Додати файл
Додати файл
Увага! З метою недопущення маніпуляцій суспільною думкою редагування ТА ВИДАЛЕННЯ даного проекту після його збереження буде не можливим! Уважно ще раз перевірте текст на предмет помилок та змісту.

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Авторизація

УВАГА!

Шановні користувачі нашого сайту. В процесі авторизації будуть використані і опубліковані Ваші:

Прізвище, ім'я та по батькові, а також регіон прописки.

Решта персональних даних не будуть зберігатися і не можуть бути використані без Вашого відома.

Погоджуюсь на передачу персональних даних